LOCKDOWN LEESTIPS Boeken met betrekking op de Twense oorlogsgeschiedenis. Interessant om te lezen. Leuk om te geven deze feestdagen!

Artikelen die op donderdag 24 februari 1944 in het Twentsch Nieuwsblad verschenen, een krant die op dat moment sterk pro-duitse verslaglegging deed.

"Hagel van brandbommen op Enschede.

Duizenden stadgenooten dakloos.

O.a. prachtige arbeiderswijk en kostbare bibliotheek verwoest Toen in 1862 het stedeke Enschede door een enormen brand geheel in de asch werd gelegd, werd dit als een nationale ramp beschouwd. Er werden toen 633 woningen 4 scholen en eenige kerken verwoest; 3675 inwoners werden dakloos. De omvang van de brand nu bijna 82 jaar later zinkt in het niet vergeleken met het onheil, dat Dinsdagmiddag jl. over Enschede is gebracht toen een regen van brandbommen neerdaalde over de stad, die inmiddels verre en verre is uitgegroeid buiten de enge grenzen van 1862. Het aantal panden dat tans is vernield, is een veelvoud van dat, hetwelk voor 82 jaar in vlammen opging. Duizenden personen zijn van al hun bezittingen beroofd. Bijna onvergankelijke waarden zijn thans vernield.

Na de aanval De trots van Enschede vormen de prachtige arbeiderswoonwijken waarin aan groen en bloemen zoo'n ruime plaats is gegeven. Een der grootste van die wijken is thans onherstelbaar verminkt. Toevalligerwijs is het 't eerste complex dat aan het eind van de vorigen oorlog is gebouwd en toen allerwege bewondering vond om zijn mooien opzet en de geslaagde bouwstijl. Deskundigen uit het buitenland kwamen deze arbeiderswijk zelfs bezichtigen om zich later in hun eigen land de ervaringen nuttig te maken, die hier werden opgedaan. Deze vreedzame uitgebreide woonbuurt en haar omgeving is voor een deel in een troosteloze ruïne herschapen. De prachtige plantsoenen zijn bezaaid met wrakstukken, alles maakt een triesten indruk en vertwijfeld vraagt men zich af hoe dit alles hersteld moet worden.

Ook andere stadsgedeelten hebben zwaar geleden. Het centrum, dat toch al niet op bijzondere schoonheid kon bogen, is eveneens ernstig gehavend."

"ONS GEBOUW

Het gebouw van ons blad. Midden in het bedreigde gebied, is door kordaat optreden van ons personeel behouden gebleven. Verschillende brandbommen kwamen op het gebouw terecht en op een 5-tal plaatsen ontstond brand, waarbij zich een verstikkende rook ontwikkelde. Onmiddellijk trad ons personeel zeer energiek en met voorbijzien van alle gevaar op. Alle branden werden gebluscht en de gevallen brandbommen werden verwijderd. Vooral de brand op de afdeling binderij was vrij ernstig. Een woord van hulde aan allen die ons bedrijf voor een ramp behoedden, is zeer zeker op zijn plaats.

Duidelijk is gebleken, dat snel en moedig ingrijpen redding kan brengen. Vele personen die den moed hadden, de brandbommen te verwijderen, zagen hun huis gespaard. De vrouw van een onze collega's greep nadat ze haar kinderen in veiligheid had gebracht een hevig brandende bom beet en bracht die naar buiten, waarop ze op andere plaatsen brand bluschte. Daardoor bleef het huis in een van de meest bedreigde geedeelten der stad behouden. Zij had op een avond gegeven ten dienste van de luchtbescherming een demonstratie gezien van de wijze waarop men een brandbom moet beetpakken en de toen opgedane kennis bracht zij j.l. Dinsdagmiddag in praktijk."

"Tot heden 465 dooden geborgen, meer dan 3000 huizen verwoest.

Het totale aantal personen dat het slachtoffer geworden is van de Anglo-Amerikaansche bomaanvallen van 22 Februari op Nederlandsche steden kan thans nog niet worden opgegeven. Tot dusver zijn 465 dooden geborgen. Ongeveer 400 zwaargewonden zijn in de ziekenhuizen en noodziekenhuizen opgenomen. Ook het aantal lichtgewonden is zeer groot.

In de betreffende steden werden voor zover tot heden kon worden vastgesteld meer dan 3000 huizen volkomen verwoest. Rekening moet worden gehouden met de stijging van het aantal slachtoffers onder de Nederlandsche burgerbevolking, daar hoofdzakelijk dichtbevolkte woonwijken getroffen werden en de bergingswerkzaamheden tengevolge van den grooten omvang van het getroffen gebied zeer tijdroofend zijn."

< Terug naar 22 Februari 1944

Ik hoor graag van u wat u van de website vindt.
Wanneer u informatie wilt delen is dat ook erg welkom.
Klik dan hier om mij te mailen.

 

Recent uitgebrachte boeken over WOII in Enschede / Twente

Wilt u verder lezen over Enschede tijdens de tweede wereldoorlog?
Er zijn in de afgelopen tijd diverse interessante boeken uitgebracht:Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Outlet